Home » Individuele vorderingenanalyse

Individuele vorderingenanalyse

  • Vorderingenanalyse kleuter

Het afnemen van een vorderingenanalyse neemt 2 à 2,5 uur in beslag. We proberen een totaalbeeld te krijgen van uw kleuter. We bekijken niet alleen de taalontwikkeling en rekenkundige begripsvorming maar ook fijnmotorische vaardigheden en ruimtelijk-inzichtelijke opdrachten komen aan bod. We trachten een zicht te krijgen op de inspanningsboog en het concentratievermogen van uw kleuter en bieden tal van uitdagende opdrachten aan, dit zowel op papier als handelend. Op basis van dit onderzoek kunnen we bepalen hoe groot de eventuele ontwikkelingsvoorsprong van uw kleuter is en hoe deze op school optimaal begeleid kan worden.

  • Vorderingenanalyse lagere school

Het afnemen van een vorderingenanalyse neemt ongeveer 2,5 uur in beslag. We gaan in gesprek met uw kind over school en maken een sterkte/zwakte-analyse. We bepalen eventuele voorsprong in detail voor verschillende vakgebieden. Hierbij maken we een onderscheid tussen het begrips- en het technische niveau. We peilen naar interesses en leermotivatie en observeren de werkhouding van uw kind wanneer het verrijkingsopdrachten krijgt. Op basis van een vorderingenanalyse kunnen we bepalen voor welke vakken differentiatietaken noodzakelijk zijn en bij welke lessen uw kind voldoende heeft aan het klassikale aanbod, of en welke leerstofhiaten er zijn (bv. na een versnelling of bij een vermoeden van een leerstoornis), hoe uw kind reageert op verrijkingstaken en welke taken het beste aansluiten bij de capaciteiten en de werkhouding van uw kind, of een versnelling wenselijk of noodzakelijk is,… kortom: een heleboel vragen waar u als ouder van een hoogbegaafd kind vaak mee geconfronteerd wordt, krijgen een antwoord dankzij deze analyse.

  • Rapportagegesprek

Op een vorderingenanalyse volgt altijd een rapportagegesprek met de ouders. Tijdens dit gesprek bespreken we uitgebreid de resultaten van uw kind, gaan we in op mogelijke vervolgtrajecten en beslissen we samen hoe we uw kind zo optimaal mogelijk verder kunnen helpen.

  • Schriftelijk verslag

We beschrijven de afgenomen testen, het gebruikte materiaal, de resultaten en handelingen van uw kind tijdens de vorderingenanalyse zeer grondig in een uitgebreid verslag. Onze observaties en adviezen helpen u en de school om een zo adequaat mogelijke begeleiding voor uw kind uit te bouwen.

  • Begeleide schoolgesprekken

Het is als ouder niet altijd makkelijk om op school uit te leggen waar de noden van uw kind liggen. Zeker wanneer uw kind op school en thuis verschillende signalen geeft, er drastische beslissingen genomen moeten worden (denk maar aan een versnelling) of wanneer er in het verleden reeds discussies of onbegrip op de voorgrond traden. Daarom is GEMZ steeds bereid om, na een vorderingenanalyse of ander traject op onze dienst, samen met u als ouder het gesprek met de school aan te gaan. We gaan hierbij steeds op zoek naar de raakvlakken tussen het ideale scenario voor uw kind en de mogelijkheden die de school kan bieden. We zoeken concrete en haalbare oplossingen voor elk individueel kind op zijn eigen specifieke school.